Ledenvergadering 2024


Beste leden,

Op 23 maart jl. vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas (NVVCG) plaats in Utrecht. Bijna 30 leden waren aanwezig om samen met het bestuur het verenigingsjaar 2023 te bespreken en een vooruitblik te werpen op de activiteiten in 2024. Tijdens de ALV is besloten om voor de vereniging de ANBI-status aan te vragen en zal per 2024 een partnerlidmaatschap worden ingevoerd. Meer informatie over het partnerlidmaatschap kunt u vinden op de website. Tevens ging de ALV akkoord met een contributieverhoging van 10% met ingang van 2025. 

Op basis van het advies van de kascommissie heeft de ALV de jaarrekening 2023 en begroting 2024 vastgesteld en het bestuur gedechargeerd. Het bestuur is erg blij dat zich voor de kascommissie 2024 drie leden hebben aangemeld.

Voor het jaar 2024 staan weer drie uitgaven van ons tijdschrift “Vormen uit Vuur” in de planning. Inmiddels heeft u nummer 254 met daarin een artikel over de collectie Amstelporselein van de Gemeente Amstelveen ontvangen. Daarnaast staat een aantal excursies op stapel en kunt u de digitale nieuwsbrief VLAM! verwachten. Ook wil het bestuur graag in samenwerking met de leden onderzoeken hoe we het ledenaantal kunnen vergroten, de onderlinge band tussen leden en vereniging kunnen versterken en bezien of het wenselijk is naast de fysieke uitgave van “Vormen uit Vuur” een digitale versie uit te geven. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op de website.

Dit jaar waren er drie aftredende en niet herkiesbare bestuursleden: Willem Steenkamp (penningmeester), Anna Kolderweij en Anniek Manshanden (excursiecommissie). Het bestuur heeft  hen hartelijk bedankt voor al de jaren dat zij met enthousiasme en volle inzet een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de vereniging. Gelukkig kon het bestuur ook drie nieuwe bestuursleden verwelkomen, die het stokje van hen zullen overnemen: Jules Genee (penningmeester), Jamilla Peeters en Marleen Beelen (excursiecommissie). Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat met deze nieuwe bestuursleden de vereniging wederom in goede handen is.

Na afloop van de vergadering was er gelegenheid om onder het genot van een kopje thee of koffie en een versnapering bij te praten en konden de leden deelnemen aan een lezing over en bezichtiging van Blashkamodellen in het Universiteitsmuseum te Utrecht. 

Inmiddels staat er weer een aantal excursies op stapel en hoop ik u bij deze gelegenheden te mogen ontmoeten.

Hartelijke groeten,

Netty Bussink, voorzitter


Oproep voor deelname aan werkgroepen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 maart jl. heeft het bestuur aangekondigd om drie werkgroepen in het leven te roepen, die zich gaan bezighouden met onderzoek naar ledenwerving, vergroten van de naamsbekendheid van de NVVCG en activiteiten voor/door de leden (Ideeënbox) en digitalisering. De bedoeling is dat de werkgroepen voor het einde van dit jaar een advies uitbrengen aan het bestuur.

Opdracht van de werkgroepen:

Ideeënbox
Onderzoek naar de wijze waarop de Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas de onderlinge band tussen de leden en vereniging kan verstevigen en haar naamsbekendheid kan vergroten.

Digitalisering
Onderzoek naar de wenselijkheid om naast de papieren versie een digitale versie van het tijdschrift Vormen uit Vuur beschikbaar stellen en de eventueel daarbij komende werkzaamheden en kosten.

Het is de bedoeling om in mei/juni met de werkgroepen van start te gaan. 

Heeft u belangstelling om aan een of meerdere van deze werkgroepen deel te nemen, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@vormenuitvuur.nl.

Ook met mensen van buiten de vereniging die hier ervaring mee hebben en die bereid zijn om zijn of haar expertise aan te bieden, komen we graag in contact.

Namens het bestuur hartelijk dank!