Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Vormen uit Vuur
Vormen uit Vuur is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Vrienden Van Ceramiek en Glas, statutair sinds 1952 gevestigd te Amsterdam.

Leden en donateurs van de Vereniging ontvangen 3 a 4 maal per jaar het tijdschrift Vormen uit Vuur. Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december), het is niet mogelijk over delen van een jaar lid te worden.

De Vereniging fungeert als uitgever van het tijdschrift. De rechtsverhouding van de leden tot de Vereniging en het bestuur wordt bepaald door de statuten, waar op deze plaats naar wordt verwezen. Leden kunnen een exemplaar van de statuten opvragen bij het secretariaat.

2. Het lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor een periode van één kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) en is niet tussentijds te beëindigen.

Wordt u lid vóór 1 oktober dan gaat uw lidmaatschap direct in, alle eerder verschenen nummers van dat jaar worden u toegestuurd.

Wordt u lid ná 1 oktober, dan gaat uw lidmaatschap in vanaf januari van het daaropvolgend jaar.

Het lidmaatschap wordt automatisch voor een jaar verlengd, tenzij, uiterlijk op 1 oktober een schriftelijke opzegging bij de vereniging is ontvangen. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd door een brief te sturen aan:

NVVCG
Postbus 34
2050 AA Overveen

3. Reklames
Leden die een of meerdere afleveringen van het tijdschrift niet – of in geschonden staat – hebben ontvangen dienen zo spoedig mogelijk de ledenadministratie schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen. Reklames ter zake kunnen tot uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de jaargang betrekking heeft worden ingediend. Voor hierna – dus te laat – ontvangen reklames wordt de ledenprijs in rekening gebracht.

4. Adreswijzigingen
Deze dienen, liefst per e-mail of per post, zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. Voor niet aangekomen tijdschriften bij het ten onrechte niet melden van een verhuizing kan de Vereniging geen aansprakelijkheid aanvaarden.

5. Losse nummers van het tijdschrift
Het is mogelijk lossen nummers, indien voorradig, te bestellen. Bestellingen kunnen via de website of anders schriftelijk geschieden. Prijzen en betalingsvoorwaarden zijn op de website vermeld of worden op aanvraag toegezonden.

6. Copyright/auteursrechten
De Vereniging heeft het copyright op Vormen uit Vuur. Overname hiervan kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bestuur. Indien toch zonder voorafgaande toestemming van de Vereniging gehele uitgaven of delen van uitgaven van Vormen uit Vuur worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, elektronische gegevensdragers, internet of op welke andere wijze dan ook, dan geldt een vergoeding van 1.000 euro per overtreding per afzonderlijk nummer van VUV, zonder dat tussenkomst van de rechter nodig is.

7. Geschillen
Geschillen over levering en/of betaling en auteursrechten m.b.t. het tijdschrift Vormen uit Vuur, alsmede over het lidmaatschap van de Vereniging, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam. Het Nederlands recht is alsdan van toepassing.

8. Algemene leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie
Deze voorwaarden zoals gedeponeerd op 3 juni 1992 onder nr 158/1992 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam zijn eveneens complementair van toepassing op onze leveringen.

9. Privacyverklaring
Bekijk hier onze privacyverklaring.

Het Bestuur
Amsterdam, 2018