Privacyverklaring Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas

Wie zijn wij?
De Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas (NVVCG) is de oudste en grootste vereniging op dit gebied in Nederland en publiceert sinds de oprichting in 1952 drie à vier keer per jaar het tijdschrift Vormen uit Vuur, met informatieve artikelen van hoog niveau. Daarnaast organiseert zij regelmatig lezingen en excursies. De leden ontmoeten tijdens deze activiteiten deskundigen uit musea, archeologen, restauratoren, keramisten, glaskunstenaars, antiquairs, verzamelaars en vele particulieren met dezelfde belangstelling.

Bij onze dienstverlening aan de leden verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen van de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens:
Email: secretariaat@vormenuitvuur.nl
Website: www.vormenuitvuur.nl
Postadres: Postbus 15757 1001 NG Amsterdam

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De NVVCG verwerkt uw persoonsgegevens om u te informeren over haar diensten en om haar dienstverlening aan u mogelijk te maken. Deze persoonsgegevens zijn of worden door u zelf aan de NVVCG verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer, vast en mobiel
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer, als u dat nummer actief verstrekt t.b.v. machtiging

Doelen van de verwerking van gegevens

 • Het accepteren van nieuwe leden van de vereniging
 • Het beheren en uitbreiden van onze ledenadministratie
 • Het versturen van het tijdschrift Vormen uit Vuur
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard
 • Contact per telefoon of e-mail indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het factureren en het afhandelen van uw betalingen
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om persoonsgegevens te verwerken als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
  die nodig zijn voor eventuele belastingaangifte
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden
  en het gebruik van archiefbestemming

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
De NVVCG heeft niet de intentie andere gegevens dan hierboven genoemd te verzamelen over leden van de vereniging.

Geautomatiseerde besluitvorming
De NVVCG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder tussenkomst van een mens.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
De NVVCG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens verwijderd. De NVVCG is echter wel gehouden aan de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar, zoals door de overheid bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden
De NVVCG verkoopt uw gegevens niet aan derden. De NVVCG verstrekt uw gegevens niet aan derden behalve voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, zoals het toezenden van het tijdschrift Vormen uit Vuur of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NVVCG. Dit kunt u melden via secretariaat@vormenuitvuur.nl, of per brief aan ons secretariaat.

Het beveiligen van persoonsgegevens
De NVVCG neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via secretariaat@vormenuitvuur.nl

Vaststelling
Deze privacyverklaring is in de Algemene Ledenvergadering van de NVVCG van 9 juni 2018 vastgesteld.

Wijzigingen van deze Privacyverklaring
Hat kan voorkomen dat wij deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als lid van de vereniging? Neem dan in ieder geval contact met ons op.
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijkt u daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Leeuwarden, 9 juni 2018