Home > Vereniging > Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering 2017


Geachte leden,

 

Hierbij nodigt het bestuur de leden van de Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas uit voor de Algemene Ledenvergadering 2017, die gehouden zal worden op zaterdag 10 juni 2017 om 11.00 uur in het Prinsenhof in Delft.

 

De agenda voor de vergadering is als volgt:

1) opening 

 

2) vaststelling agenda

 

3) ingekomen stukken en mededelingen

 

4) goedkeuring notulen Algemene ledenvergadering 25 juni 2016

 

5) behandeling jaarrekening 2016

 

6) verslag van de kascommissie 2016

 

7) decharge van het bestuur

 

8) vaststelling jaarrekening 2016

 

9) vaststelling van de begroting 2017

 

10) het bestuur stelt voor om de contributie voor 2017 als volgt vast te stellen:

particulieren € 45

studenten € 29

Nederlandse musea, bibliotheken, verenigingen en andere rechtspersonen € 65

buitenlandse leden binnen Europa € 65

buitenlandse leden buiten Europa € 75

 

11) benoeming kascommissie 2017

een van de leden benoemen als reservelid kascommissie.

 

12) rooster van aftreden 

Het bestuur stelt voor het rooster van aftreden als volgt vast te stellen:

 

                                         Eerste keer in functie      Aftreden     Benoembaar    Na herbenoeming

Jan Willem Put                            1-1-2009                   2017            nee                     n.v.t.

Roosmarijn van Beemen            21-6-2014                    2017            ja                       2e termijn

Cees Broekhof                          21-6-2014                    2017            ja                       2e termijn

Anna Koldeweij                           6-6-2015                    2018            ja                       2e termijn

Marijke Top                                 6-6-2015                    2018            ja                       2e termijn

Anniek Manshanden                   25-6-2016                    2019            ja                      2e termijn 

Willem Steenkamp                     25-6-2016                    2019            ja                      2e termijn

 

13) Bestuurssamenstelling

Roosmarijn van Beemen en Cees Broekhof treden af en zijn herbenoembaar

Het bestuur stelt voor om Roosmarijn van Beemen en Cees Broekhof te herbenoemen

Jan Willem Put treedt af en is niet herbenoembaar

 

14) 65 jarig jubileum NVVCG in 2018

 

15) Rondvraag en sluiting

 

Alle stukken zijn te vinden op de website. 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens het bestuur,

 

 Roosmarijn van Beemen (secretaris)


Klik op de links hieronder om de jaarrekening 2016 en de begroting voor 2017 te lezen:

 

Jaarrekening 2016.pdf

 

Begroting 2017 NVVCG.PDF 

 

 

Notulen Algemene ledenvergadering

Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas

Datum: 25 juni 2016 om 11.30

Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Aanwezig: 25 leden, exclusief bestuurs- en redactieleden

 

Van het bestuur: Cees Broekhof (voorzitter), Roosmarijn van Beemen (secretaris), Marten van Calcar (penningmeester), Jan Willem Put (hoofdredacteur), Suzanne Klüver (strategie en beleid), Anna Koldeweij, Anniek Manshanden (excursies), Willem Steenkamp (toetredend penningmeester) 

Van de redactie: Robert Fock (eindredacteur)

 

1.    Opening en welkom

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Alle bestuursleden worden aan de leden voorgesteld. In het kort worden spelende zaken besproken, zoals het afnemend ledenaantal, de gelijk gebleven contributie en de nieuwe activiteiten die de Vereniging onderneemt, zoals het op bezoek gaan bij verzamelende leden. Deze zomer staat een verzamelbezoek  naar Den Haag (Chinees Exportporselein) gepland. Hierover volgt later een bericht. Cees Broekhof merkt op dat de leden zelf de beste ambassadeurs zijn voor de Vereniging en roept op vrienden, collega’s en kennissen te enthousiasmeren voor de Vereniging en bijhorend tijdschrift. 

 

2.   Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

 

3.    Vaststelling van de notulen van de ALV op 6 juni 2015

De notulen van vorig jaar worden goedgekeurd met enkele opmerkingen. Robert Fock merkt op dat de samenwerking met de Vereniging Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof al eerder van start is gegaan en hier tijdens de ALV van 2013 al melding van is gemaakt. De samenwerking is in de tussentijd verder geïntensiveerd.

 

De heer  Steenkamp merkt op dat bij punt 4 niet alleen decharge wordt verleend aan de penningmeester, maar ook aan de rest van het bestuur.

 

Betreffende punt 6 wordt opgemerkt dat de kosten van Vormen uit Vuur niet alleen lager zijn door een lagere oplage, maar ook door een betere deal met de drukkerij.

 

De gesprekken met de voorzitter van Vereniging Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof, Mevrouw G.E. Inia-Douma en in aanwezigheid van Marijke Brouwer, Hoofd Collecties Fries Museum) over een mogelijke samenwerking zijn voortgezet door Cees Broekhof en Jan Willem Put. Tot nu toe zijn nog geen concrete resultaten geboekt, maar overleg wordt vervolgd. 

 

4.    Jaarverslag van de secretaris over 2015

Het bestuur is dit jaar vier keer bijeengekomen. Belangrijkste onderwerpen waren samenwerking met andere musea en instellingen ten gunste van de inhoud van Vormen uit vuur en het organiseren van interessante excursies.

 

Het ledenaantal is ten opzichte van vorig jaar gedaald. Momenteel zijn er 617 leden, terwijl de Vereniging vorig jaar in het tweede kwartaal nog 645 leden telde. Wel is er een kleine stijging vanaf het begin van het jaar van 610 in januari naar 617 nu. Het zou mooi zijn als deze stijging doorzet. De Vereniging hoopt met een samenwerking met de Vereniging van Vrienden van Princessehof het ledenaantal te verhogen en meer verdieping van de Vereniging te bewerkstelligen en Vormen uit vuur als een gezamenlijk blad aan te bieden.

 

Samenwerking met musea en instellingen verstevigt het contact met de keramiek- en glaswereld en bevordert de toegang tot collecties. Een product van een dergelijke samenwerking is te zien in het vorig jaar verschenen Ivora nummer en dit jaar in Vormen uit Vuur nummer 229, waarin de collectie Van Verschuer is beschreven. Aan beide tentoonstellingen en bijhorende nummers is een excursie gewijd, georganiseerd door Anniek Manshanden en Anna Koldeweij. Ook organiseerden deze twee mooie excursies naar het Gemeentemuseum in Den Haag, naar ‘Nederland Dineert’ en het Bonnefantenmuseum in Maastricht naar de keramiektentoonstelling ‘Ceramix’. Een druk bezochte excursie was ook de zogenaamde flitsexcursie naar het Rijksmuseum voor de tentoonstelling ‘Azië in Amsterdam’. De excursiecommissie is sinds vorig jaar digitaal gegaan. Dit houdt in dat de uitnodigingen zoveel mogelijk per email worden verstuurd. Dit bespaart de vereniging veel tijd en portokosten. Sinds de oproep om emailadressen door te geven hebben veel leden aan de oproep voldaan.

 

De website wordt steeds belangrijker. Vorig jaar heeft deze een metamorfose ondergaan. De aankondigingen en verslagen worden bijgehouden door de leden van de redactie. 

 

5.    Financiën

a    toelichting door de penningmeester op de financiële jaarstukken 2015

Marten van Calcar bedankt Ronald Daalmeijer voor zijn hulp en ondersteuning bij het boekhouden tijdens zijn jaar als penningmeester. De jaarrekening is gunstig afgesloten en dit is met name te danken aan de goed georganiseerde  en kostendekkende excursies en de besparing van de portokosten voor uitnodigingen. Ook was er veel sponsorbijdrage, van ruim 10.000 euro. Bovendien was het erg prettig dat Robert Fock en Jan Willem Put een goede begroting van de uitgave van Vormen uit Vuur hebben kunnen maken. De nummers, waaronder dikke themanummers, waren kostendekkend. De Vereniging staat er financieel gezond voor, ondanks het teruglopende ledenaantal.

De begroting voor 2016 is in lijn van de afgelopen jaar. Er zal alleen meer aandacht worden besteed aan inkomsten via advertenties.

 

b    verslag kascommissie

Ronald Daalmeijer geeft ook namens Jan Daan van Dam (afwezig) verslag van de bevindingen van de kascommissie. Ronald bedankt de penningmeester voor het goede resultaat dat conform de begroting is. De kascommissie heeft alle stukken doorgenomen ten huize van Ronald Daalmeijer.

 

De verschillende bankboeken met afschriften zijn per ultimo van het kalenderjaar gecontroleerd op de juistheid van de in de stukken opgevoerde banksaldi. Er wordt door de twee leden van de kascommissie geadviseerd om min of meer slagende (spaar)rekening zoals die bij F. Van Lanschot Bankiers op te heffen. Vastgesteld kan worden dat de contributie-en ledenadministratie thans goed geordend lijsten te verlopen. Het is mede daaraan te danken dat, ondanks het dalende ledenbestand, het bedrag aan ontvangen contributies met maar 2.000 euro is gedaald. Het herhaaldelijk manen van achterstallige betalers blijkt vrucht afgeworpen te hebben. De post openstaande contributies is in het jaar met ca. 400 euro gezakt. Het bleef echter onduidelijk hoeveel wanbetalers in het kalenderjaar 2015 als oninbaar zijn afgeschreven. Tevens blijft vaag welke bestuursleden betalend lid van de Vereniging zijn: beide facetten, lid en betalen, zijn statutair vereiste voorwaarden.

 

c    decharge verlenen aan de penningmeester voor het boekjaar 2015

Op grond van haar onderzoek meent de kascommissie dat de door de penningmeester op kasbasis opgestelde jaarrekening juist is, zodat de commissie adviseert de jaarrekening over 2015 als door de penningmeester opgesteld goed te keuren en het bestuur dienaangaande decharge te verlenen. De commissie geeft in overweging de penningmeester dank te zeggen voor het door hem over 2015 gevoerde financieel beheer en de vele uren die hij daar het afgelopen jaar aan heeft moeten besteden.

 

d    goedkeuring jaarstukken 2015

De voorzitter vraagt de jaarstukken over 2015 goed te keuren en de leden decharge te verlenen aan het bestuur en penningmeester. De leden stemmen hiermee met luid applaus in.

 

e    goedkeuring van de begroting 2016

De begroting over 2016 wordt ook goedgekeurd.

 

f    benoeming kascommissie voor 2016

Jan Daan van Dam en Ronald Daalmeijer hebben aangegeven nog een jaar als kascommissie aan te willen blijven.

 

6.   Bestuurssamenstelling   

 

a    aftredende bestuursleden, mevr. S. Klüver en de heer M. van Calcar

Suzanne Klüver treedt af als bestuurslid, maar zal als redactielid de vereniging blijven versterken.  Zij neemt afscheid van het bestuur door haar drukke agenda als conservator bij het Prinsenhof in Delft. De voorzitter bedankt Suzanne voor het werk dat ze tot nu toe voor de Vereniging heeft verricht en wenst haar veel succes in Delft. 

Marten van Calcar heeft vorig jaar aangegeven de taak als penningmeester op zich te nemen mits met hulp van de toenmalige penningmeester, Ronald Daalmeijer. Ronald is heel loyaal geweest en met raad en daad bijgestaan.  Marten is problemen niet uit de weg gegaan en heeft zich grondig verdiept in de materie. De voorzitter bedankt Marten voor zijn bijdrage. Marten draagt zijn stokje over aan Willem Steenkamp, voorgedragen door onze vormgeving Hans Minkema. Willem heeft veel ervaring met financiën als gepensioneerd accountant en is momenteel ingeschreven als registeraccountant. Na jaren voor grote kantoren te hebben gewerkt is hij nu zelfstandig gevestigd. Buiten de financiën heeft Willem sinds een aantal jaar een verhoogde belangstelling voor plateel.

 

b    benoeming nieuwe bestuursleden

De voorzitter benoemt Willem Steenkamp tot de nieuwe penningmeester en Marten van Calcar spelt de penningmeester-broche bij Willem op.

Hoewel Anniek Manshanden al sinds de herfst van vorig jaar samen met Anna Koldeweij succesvolle excursies organiseert is zij nog niet officieel tot het bestuur benoemd. Anniek wordt door de voorzitter hartelijk als bestuurslid voorgedragen.

 

7.  Verenigingsbeleid

De Vereniging heeft veel ambities. Eén daarvan is de organisatie van excursies. De excursies zijn een goede ontmoetingsplek voor leden. Anna en Anniek doen hard hun best om de excursies door het hele land te organiseren en hierin diversiteit in aan te brengen. De organisatie verloopt erg goed en Anna en Anniek vormen een prima koppel. De voorzitter bedankt hen voor hun inzet het afgelopen jaar.

 

8.  Redactie

Jan Willem Put blikt terug op de uitgaven van Vormen uit Vuur in 2015. Er zijn in 2015 drie nummers uitgegeven: het Ivora themanummer in samenwerking met Museum Gouda (nr. 227), een divers nummer met artikelen over glas en keramiek (nr. 228) en het themanummer over de verzameling van keramiekverzamelaar W.F.K. baron van Verschuer in samenwerking met Museum Arnhem (nr. 229)

 

De redactie werkt veel samen met musea en musea weten de Vereniging te vinden. De samenwerking met musea levert goede artikelen op. Voor musea is Vormen uit Vuur een interessante manier om bezoekers te informeren, bovendien is het voor hen financieel aantrekkelijk. Vormen uit Vuur vindt zo een grotere verspreiding in de museumwinkel en krijgt meer naamsbekendheid met nieuwe adverteerders als gevolg. Vormen uit Vuur wordt ook internationaal verspreid en trekt hierdoor ook gerenommeerde buitenlandse auteurs aan.

 

Het eerste nummer in 2016 (nr. 230) is een divers nummer met glas en keramiek. Het komende nummer betreft een samenwerkingsverband met Museum Gouda en gaat in op het plateel van Amp Smit (nr. 231).

 

De website vormenuitvuur.nl is actueel in tegenstelling tot de website vóór de metamorfose. Waar Vormen uit Vuur een medium is voor artikelen is de website dat voor actueel nieuws en bulletins. Musea bereiken zelf de redactie met persberichten over tentoonstellingen. Ook zijn er op de website aankondigingen te vinden van publicaties, boekenreviews en zo voorts.

 

Ten gunste van het ledenaantal is het cadeauabonnement geïntroduceerd. Wanneer u iemand kent die net als u geïnteresseerd is in glas en keramiek, is het mogelijk een abonnement cadeau te doen en een Vormen uit Vuur naar diegenen op te laten sturen.

 

De redactie heeft in samenwerking met de penningmeester de kostenstructuur beter in kaart weten te brengen. Zo zijn van tevoren de kosten te voorspellen en is te voorspellen wat er in rekening moet worden gebracht om op break-even uit te draaien.

 

Jan Willem bedankt alle redactieleden voor al hun werk in het afgelopen jaar. Alle leden van de redactie hebben elk een eigen expertise en netwerk. Inmiddels is de redactie bezig met het plannen van uitgaven in 2017. Ook zijn er plannen voor 2018, het jaar waarin Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa is en het Keramiekmuseum 100 jaar bestaat en het museum een grote verbouwing zal ondergaan. Wij hopen als Vereniging een rol te kunnen spelen in de verslaggeving van dit alles.

 

De samenwerking tussen de redactie en het bestuur loopt prima en zal in het volgende jaar worden voortgezet. Ook bedankt Jan Willem Hans Minkema voor zijn inzet als vormgever gedurende het afgelopen jaar.

 

De hoofdredacteur hoopt dat alle leden zullen genieten van Vormen uit Vuur en de excursies in het volgende jaar. Graag hoort de redactie als er vragen of suggesties zijn, want we horen graag wat er onder de leden leeft en waar behoefte aan is.

 

9.   Rondvraag en sluiting

De heer Daalmeijer vraagt naar de activiteiten op Facebook en Twitter door het bestuur. Jan Willem en Suzanne zijn zeer actief op Twitter. De excursiecommissie post voorafgaand en na de georganiseerde excursies een (foto)verslag met link naar de website op Facebook. Zo probeert de Vereniging zichtbaar te zijn en zijn gezelligheid uit te dragen. Daalmeijer oppert ook het idee om een smoelenboek te maken van bestuurs- en redactieleden op de website.

 

Mevrouw Willems wijst op de tentoonstelling ‘Angewandte Kunst aus den Niederlanden und Flandern’ in het Grassi Museum in Leipzig (16 april -16 oktober), waarin schenkingen uit de verzameling van Willems zelf te zien zijn.

 

Mevrouw Spruit heeft een opmerking over de excursies. Lange tijd zijn meneer en mevrouw Spruit lid van de Vereniging Vrienden van het Princessehof en hebben in die hoedanigheid deelgenomen aan interessante buitenlandse excursies. Door de band met het museum gingen deuren open die anders gesloten bleven.

 

Cees Broekhof merkt op dat de Vereniging wil dat de excursies voor iedereen bereikbaar zijn, ook financieel. De excursies zijn een plek om elkaar te ontmoeten. De VVAK organiseert met regelmaat excursies naar China, maar deze zijn duur. Mevrouw Spruit merkt hierover op dat de Vereniging bijvoorbeeld ook plekken kan bereiken die relatief dichtbij zijn, bijvoorbeeld Engeland (Engels Glas) of Duitsland. Een optie is dat de leden zelf het vervoer regelen en elkaar op locatie treffen. Deze vraag en dit voorstel zullen in een volgende bestuursvergadering worden besproken.

 

Meneer Hundepool merkt op dat er een vreemde geur afkomt van de inkt van Vormen uit Vuur. Jan Willem Put heeft geïnformeerd over de nieuwe milieuregels waaraan drukkerijen moeten voldoen. De uitgaven zijn milieuvriendelijk, maar kunnen een vreemde geur hebben.

 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en kondigt de lunch aan in het atrium van het museum.

© Vormen uit vuur